19/06/03

Disaster Robotics – Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge (Springer)が出版

Disaster Robotics – Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge (Springer)が出版されました.橋本准教授が一部の執筆を担当しました.

  • Kenji Hashimoto, Takashi Matsuzawa, Xiao Sun, Tomofumi Fujiwara, Xixun Wang, Yasuaki Konishi, Noritaka Sato, Takahiro Endo, Fumitoshi Matsuno, Naoyuki Kubota, Yuichiro Toda, Naoyuki Takesue, Kazuyoshi Wada, Tetsuya Mouri, Haruhisa Kawasaki, Akio Namiki, Yang Liu, Atsuo Takanishi and Satoshi Tadokoro, “WAREC-1 – A Four-Limbed Robot with Advanced Locomotion and Manipulation Capabilities,” Disaster Robotics – Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge, pp. 327-397, Springer, January, 2019.