23/02/21

Robotica に論文が採択

Robotica に論文が採択されました.

  • Lianqiang Han, Xuechao Chen, Zhangguo Yu, Zhifa Gao, Gao Huang, Jintao Zhang, Kenji Hashimoto and Qiang Huang, “A heuristic gait template planning and dynamic motion control for biped robots,” Robotica, Vol. 41, Issue 2, pp. 789-805, 2023.
    doi: 10.1017/S026357472200162X