22/12/20

Science China Information Sciences に論文が採択

Science China Information Sciences に論文が採択されました.

  • Lianqiang Han, Xuechao Chen, Zhangguo Yu, Xishuo Zhu, Kenji Hashimoto and Qiang Huang, “Trajectory-free dynamic locomotion using key trend states for biped robots with point feet,” Science China Information Sciences, Vol. 66, Article No. 189201, 2022.
    doi: 10.1007/s11432-021-3450-5